Ang Bagong Daan Ng Krus

Ika-3 Istasyon – Si Hesus sa Harapan ng Sanedrin

Informações:

Sinopsis

Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan Pagbasa (Mc 14: 60-64. 15: 1) Tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapulungan, at tinanong si Hesus, “Ikaw ba ang Mesisyas, ang Anak ng Kataas-taasan? “Ako nga,” sagot ni Hesus. “At makikita […]