Ang Bagong Daan Ng Krus

Ika-6 na Istasyon – Si Hesus ay Nadapa sa Bigat ng Krus

Informações:

Sinopsis

Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan Pagbasa Habang sumusuray ang hakbang ni Hesus patungo sa Kalbaryo halos madurog si Hesus sa bigat ng Krus na kanyang pasan-pasan. Higit pa marahil, napuspos si Hesus sa panunuya at panlilibak ng mga […]